Category: Uncategorized

14 Aug

การบริหารจัดการอาคารสถานที่

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การบริหารจัดการอาคารสถานที่มีความสำคัญอย่างไร? ถือเป็นการทำงานที่ทดแทนการเข้ามาดูแลอาคารสถานที่ในแบบเดิม ซึ่งได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร (Building Operation and Maintenance) งานจัดการอาคาร (Building Management) และยังครอบคลุมไปถึงการควบคุมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในโครงการด้วยRead More